Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Projekt edukacyjny z WOS-u

Treść

W tym roku szkolnym w klasie 8 pojawił się nowy przedmiot Wiedza o społeczeństwie – WOS. Jest to przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne, socjologiczne i ekonomiczne. Odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych. W tym roku szkolnym nasi ósmoklasiści na lekcjach nie tylko zdobywali wiedzę z zakresu WOS-u, ale również sami byli twórcami takich lekcji poprzez przystąpienie do 2 projektów edukacyjnych.

Mając na celu wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, w październiku został zrealizowany projekt pt. „Role społeczne we współczesnej rodzinie polskiej”. Jego głównym założeniem było wyjaśnienie wpływu społeczeństwa na osobowość człowieka i jego zachowanie oraz poznanie ról społecznych, które odgrywa człowiek w rodzinie.  

Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy, które miały realizować określone zadania. Grupa I miała za zadanie zbadać poglądy wybranej grupy rówieśników na temat obowiązków domowych dziecka w wieku szkolnym we współczesnej rodzinie polskiej, natomiast grupa II miała zbadać poglądy wybranej grupy rodziców na ten sam temat.

Uczniowie opracowali pytania do ankiety badawczej i przeprowadzili ją w wybranej grupie respondentów, a następnie prezentowali wyniki przeprowadzonych badań. Porównywali uzyskane rezultaty poprzez udział w dyskusji na temat roli / pozycji / zadań dziecka w wieku szkolnym we współczesnych rodzinach polskich.

 

W drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 ósmoklasiści realizowali kolejny projekt pt. „Współczesny rynek pracy. Na drodze do wymarzonego zawodu.” Projekt ten miał na celu zapoznać uczniów z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy: wykształcenie i kompetencje; doskonalić umiejętności poszukiwania / selekcji / prezentacji informacji i planować dalszą edukację zgodnie z dokonanym wyborem zawodu.

Zadaniem grup było zdobyć informacje w bibliotece, w środkach masowego przekazu, np. internecie, prasie, telewizji oraz od osób wykonujących wybrany zawód na temat:

1. Wybranego zawodu – jego zadań / obowiązków / charakteru wykonywanej pracy.

2. Określenia atrakcyjności zawodu: zapotrzebowania na rynku pracy,  wysokości wynagrodzenia, warunków pracy, prestiżu społecznego.

3. Wskazania predyspozycji niezbędnych do wykonywania zawodu, np. cech charakteru, zdolności, umiejętności, niezbędnych kwalifikacji / posiadanych uprawnień / wykształcenia.

4. Zaplanowania kolejnych etapów edukacji niezbędnych do wykonywania prezentowanego zawodu.

Praca uczniów trwała cztery tygodnie. Na lekcji każda z grup zaprezentowała efekty swojej pracy. Największą popularnością cieszyły się takie zawody jak: lekarz chorób zakaźnych, analityk finansowy; mangaka - twórca japońskiego komiksu. Proponowany projekt miał za zadanie: poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy, zależności pomiędzy edukacją a pozycją człowieka na rynku pracy; kształtować umiejętności niezbędne do świadomego planowania dalszej edukacji, poczucie odpowiedzialności za własne wybory życiowe.

Podsumowaniem projektu były prezentacje uczniowskie. Uczniowie przygotowali prezentacje ilustrowane pokazem multimedialnym.

 

15940