Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Sprawozdanie

Treść

Sprawozdanie z realizacji Programu Rządowego „Aktywna Tablica”

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizowała rządowy program  „Aktywna tablica”, którego głównym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w dwa monitory dotykowe.

Podczas trwania  programu szkoła realizowała zadania do których zobowiązała się przystępując do programu.

1) Nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

- "Praca z monitorem dotykowym Samsung" – szkolenie online

- "Dynamizujemy lekcję projektując Quizy, gry i zabawy na monitor, tablicę interaktywną w edukacji zdalnej"

- „Gry edukacyjne sprzyjające nauce kodowania. Praca na lekcji informatyki w edukacji wczesnoszkolnej z monitorem interaktywnym Samsung” – szkolenie online

- „Ciekawe narzędzia do pracy zdalnej dla doradcy zawodowego” – szkolenie online.

2)  W związku z realizacją programu „Aktywna Tablica”, powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Jej głównym celem było rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami. Uczestniczyły w niej trzy szkoły, w tym dwie prowadzone przez Gminę Tymbark:

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Podłopieniu,

- Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce,

- Szkoła Podstawowa w Zegartowicach.

W ramach uczestnictwa w  międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu odbyły się 4 spotkania:

 • 28.01.2022  cel: Ustalenie zasad działa międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.
 • 9 marca 2022 cel: Wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych na szkoleniach. Ustalenie terminów lekcji otwartych, dzielenie się informacjami na temat stron internetowych, aplikacji programów na tablice interaktywne.
 • 6 maja 2022 cel: Podsumowanie pracy działania międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.
 • 18 maja 2022 cel: Wymiana materiałami z lekcji, analizowanie przepisów prawa dotyczącego sprawozdania z realizacji programu.

Nauczyciele naszej szkoły za pośrednictwem strony internetowej szkoły dzielili się scenariuszami lekcji oraz autorskimi materiałami, takimi jak: gry edukacyjne quizy, prezentacje multimedialne itp. utworzonymi z wykorzystaniem aplikacji internetowych, jako przykładami dobrych praktyk.

W trakcie realizacji zadań związanych z programem „Aktywna Tablica” w szkole przeprowadzono dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK dla nauczycieli sieci międzyszkolnej:

 1. w klasie I: „Zwiastuny wiosny” - zajęcia przeprowadzone p. Katarzynę Lach
 2. w klasie II: „Eco i bio hieroglify, czyli w jaki sposób czytać i poprawnie interpretować znaki na produktach” - zajęcia zrealizowane przez p. Agatę Zimirską

Scenariusze lekcji otwartych znajdują się na stronie internetowej szkoły https://spzawadka.tymbark.pl/ .

3) Dyrektor szkoły powołał e-koordynatora p. Dorotę Staniszewską, którego zadaniem było koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Dyrektor powołał również dwa 4-osobowe zespoły samokształceniowe, które wspierały dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4) Począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica” do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano średnio 7,22 godzin zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK na każdy oddział w każdym tygodniu nauki

Podczas procesu nauczania i uczenia się monitory były wykorzystywane do:

 • tworzenia przez nauczycieli, a rozwiązywania przez uczniów ćwiczeń interaktywnych,
 • rozwiązywania przez uczniów różnych zadań na platformach edukacyjnych, quizów,
 • prezentowania przez uczniów wykonanych zadań,
 • wyświetlania treści z  multibooków,
 • prezentowania filmów edukacyjnych, plansz dydaktycznych, muzyki, prezentacji, gier edukacyjnych,
 • poszukiwania informacji w sieci,
 • zapisywania notatek podczas lekcji, wykonywania rysunków.

Główne rezultaty programu:

 • wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne monitory dotykowe,
 • podniesienie u uczniów kompetencji w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie nauczania,
 • zwiększenie skuteczności nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz ćwiczeń interaktywnych,
 • wzrost aktywność uczniów podczas zajęć,
 • wzrost świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
 • wzrost świadomości uczniów i nauczycieli stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,
 • zwiększenie skuteczności nauczania indywidualnego,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez gromadzenie bazy dydaktycznej.

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu

 • Barierą dla niektórych nauczycieli było publikowanie opracowanych przez siebie scenariuszy lub materiałów dydaktycznych jako dobrych praktyk na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie zadania wynikające z udziału z programie Aktywna Tablica zostały w pełni zrealizowane.

Koordynator programu

Dorota Staniszewska

92500