Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Program Aktywna tablica w naszej szkole

Treść

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program „Aktywna tablica”.

Aktywna tablica na lata 2020-2024 to kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w dwa monitory interaktywne, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 000 zł, a wkład własny wyniósł 3500 zł. Monitory interaktywne zostały zakupione do sal, w których odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Udział w programie zobowiązuje szkołę do zrealizowania następujących zadań:

1. uczestniczenie 4 nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

2. uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

5. przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:

  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
  • ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie;

6. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Szkolnym e-koordynatorem do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK jest P. Dorota Staniszewska.

Zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK:

zespół nr 1: Alicja Sroka, Katarzyna Lach, Karolina Madoń, Maria Duda

zespół nr 2: Krzysztof Wilk, Izabela Franczak, Aneta Bugańska, ks. Wiesław Orwat

94908